COMUNICACIONS / CASOS CLÍNICS / PÒSTERS

Normes per a la presentació de Comunicacions lliures
Els professionals o estudiants que presentin comunicacions cal que s'ajustin a les instruccions que es detallen a continuació:

La presentació oral serà de 15 minuts més 5 minuts per respondre a les preguntes dels assistents.
Primerament, s'ha d'enviar el resum de la Comunicació Lliure que es vol presentar al Congrés, en format original segons plantilla de formulari adjunta i escrita en Microsoft Word per a PC, cos de lletra 12, a l'atenció del Comitè Científic del 4t Congrés del Col·legi de Logopedes de Catalunya per correu electrònic a la següent adreça info@clc.cat
Es necessari complimentar totes les dades del formulari de presentació de comunicacions lliures amb:
 • 3.1. Títol: en majúscules i negreta (quinze paraules com a màxim).
 • 3.2. Autors: noms i cognoms de cada autor, separats per una coma. Cal subratllar el primer autor.
 • 3.3. Centre de treball: nom del centre, servei o lloc de treball de cada autor. Ha de constar nom i població.
 • 3.4. Text: es pot escriure el resum en castellà o català. Màxim 200 paraules i estructurat en: Introducció, Contingut i Conclusions.
El Comitè Científic farà la valoració del resum i podrà aprovar o denegar la seva presentació. La decisió serà notificada al primer autor per correu electrònic.
Tots els treballs acceptats pel Comitè Científic podran aspirar al premi a la millor comunicació.
S'entregarà un diploma a la millor Comunicació
No s'acceptarà cap Comunicació lliure sense la inscripció prèvia i el corresponent pagament del primer autor signant.
Termini màxim de presentació dels resums: 15 de maig de 2015.
Un cop acceptat el resum, el termini màxim de presentació dels treballs: 15 de juny de 2015.
  Els treballs no s'acceptaran si:
 • 1) Es reben després del 15 de juny de 2015.
 • 2) Són incomplets.
 • 3) El primer signant no està inscrit i/o no ha efectuat el pagament corresponent.
 • 4) L'objectiu de la presentació es considera comercial.
  Els autors als quals s'hagi acceptat la presentació d'una Comunicació Lliure, hauran de signar un document transferint els drets d'autor al CLC, que serà el propietari de tot el material remés per a la seva publicació en el llibre del Congrés. Cal recordar que el treball ha de ser inèdit.
  Si alguna part del material va ser publicada prèviament, és necessari adjuntar les corresponents autoritzacions per a la seva reproducció.
  El Comitè Organitzador es reserva el dret d'interpretar o modificar aquestes bases amb la idea de resoldre els dubtes que puguin generar i declina qualsevol responsabilitat sobre possibles conflictes derivats de l'autoria dels treballs publicats. Les opinions vessades són pròpies dels autors.

CASOS CLÍNICS

Normes per a la presentació de Casos Clínics
Els professionals o estudiants que presentin casos clínics cal que s'ajustin a les instruccions que es detallen a continuació:

La presentació oral serà de 15 minuts, més 5 minuts per respondre a les preguntes dels assistents.
En primer lloc s'ha d'enviar el resum del Cas Clínic que es vol presentar al Congrés, en format original segons plantilla de formulari adjunta i escrita en Microsoft Word per a PC, cos de lletra 12, a l'atenció del Comitè Científic del 4t Congrés del Col·legi de Logopedes de Catalunya per correu electrònic a la següent adreça: info@clc.cat
Es necessari complimentar totes les dades del formulari de presentació de casos clínics amb:
 • 3.1. Títol: en majúscules i negreta (quinze paraules com a màxim).
 • 3.2. Autors: noms i cognoms de cada autor, separats per una coma. Cal subratllar el primer autor.
 • 3.3. Centre de treball: nom del centre, servei o lloc de treball de cada autor. Ha de constar nom i població.
 • 3.4. Text: es pot escriure el resum en català o castellà. Màxim 200 paraules i estructurat en: Introducció, Contingut i Conclusions, és a dir: Presentació del cas, valoració (incloent anamnesis, exploració i proves complementàries), diagnòstic, tractament, evolució, etc... La informació ha d'exposar-se de forma clara, ordenada i completa, sense cap referència a dades personals ni identificació dels pacients.
 • 3.5. El cas pot ser únic o múltiple, resolt o en procés.
El Comitè Científic farà la valoració del resum i podrà aprovar o denegar la seva presentació. La decisió serà notificada al primer autor per correu electrònic.
Al document s'hi poden adjuntar suports gràfics, fotografies, etc. Tots els treballs acceptats pel Comitè Científic podran aspirar al premi al millor cas clínic.
S'entregarà un diploma al millor Cas Clínic
No s'acceptarà cap Cas Clínic sense la inscripció prèvia i el corresponent pagament del primer autor signant.
Termini màxim de presentació dels resums: 15 de maig de 2015.
Un cop acceptat el resum, el termini màxim de presentació dels treballs: 15 de juny de 2015.
  El text per al llibre del Congrés constarà d'un màxim de 5 folis (font Arial, cos de 12 punt amb interlineat d'1).
  Els treballs no s'acceptaran si:
 • 1) Es reben després del 15 de juny de 2015.
 • 2) Són incomplets.
 • 3) El primer signant no està inscrit i no ha efectuat el pagament corresponent.
 • 4) L'objectiu de la presentació es considera comercial.
  Els autors als quals s'hagi acceptat la presentació d'un Cas Clínic, hauran de signar un document transferint els drets d'autor al CLC, que serà el propietari de tot el material remès per a la seva publicació en el llibre del Congrés. Cal recordar que el treball ha de ser inèdit.
  Si alguna part del material ha sigut publicada prèviament, és necessari adjuntar les corresponents autoritzacions per a la seva reproducció.
  El Comitè Organitzador es reserva el dret d'interpretar o modificar aquestes bases amb la idea de resoldre els dubtes que puguin generar i declina qualsevol responsabilitat sobre possibles conflictes derivats de l'autoria dels treballs publicats. Les opinions vessades són pròpies dels autors.

PÒSTERS

Normes per a la presentació de Pòsters
Els professionals o estudiants que presentin pòsters, s'han d'ajustar a les instruccions que es detallen a continuació:

Cal enviar un resum del pòster en format Word o PDF a info@clc.cat, dirigit a l'atenció del Comitè Científic (CC) del 4t Congrés del CLC.
El resum ha de tenir:
 • 2.1. Títol: en majúscules i negreta (quinze paraules com a màxim).
 • 2.2. Autors: inicial del nom i primer cognom i el nom de cada autor separat per una coma. No és necessari indicar els càrrecs. Subratllar el primer autor.
 • 2.3. Centre: nom del centre i del servei on treballen els autors. Fer constar la població.
 • 2.4. Contingut: introducció, desenvolupament, conclusions i bibliografia.
 • 2.5. En un full a part han de constar (per a ús intern) les dades del primer autor: nom i cognoms, adreça, població, codi postal, telèfon, fax i adreça electrònica.
El Comitè Científic farà la valoració dels resums dels pòsters i amb suficient antelació comunicarà al primer autor si el seu treball ha estat acceptat. En cas afirmatiu, el pòster serà confeccionat d'acord a les següents indicacions:
 • 3.1. En la part superior esquerra: Títol; Autor/es; Centre i població.
 • 3.2. Contingut: Introducció; Desenvolupament; Discussió i/o Conclusions; Bibliografia.
 • 3.3. Format: les dimensions del pòster han de ser de 90cm d'ample per 110cm d'alt, i es recomana utilitzar una lletra no inferior a mida 24.
 • 3.4. El material del pòster haurà de ser lleuger i susceptible de ser enganxat als espais destinats per a aquesta finalitat a l'àrea assignada pels organitzadors.
 • 3.5. El primer dia del Congrés, l'autor haurà de portar el pòster i el material necessari per col·locar-lo en el lloc adequat.
Tots els treballs acceptats pel Comitè Científic podran aspirar al premi al millor pòster.
No s'acceptarà cap pòster sense la inscripció prèvia i el corresponent pagament del primer autor.
Termini màxim de presentació de resums: 15 de maig de 2015.
Un cop acceptat el resum, el termini màxim de presentació dels treballs: 15 de juny de 2015.
Els pòsters es deixaran exposats durant tota la duració del Congrés, ponent-se retirar al finalitzar el mateix.
S'entregarà un diploma al millor Pòster.
  Els treballs no s'acceptaran si:
 • 10.1. Es reben després del 15 de juny de 2015.
 • 10.2. Son incomplets.
 • 10.3. El primer firmant no esta inscrit o no ha efectuat el pagament corresponent.
 • 10.4. L'objectiu de la presentació es considera comercial.
  El Comitè Organitzador es reserva el dret d'interpretar o modificar aquestes bases amb la idea de resoldre dubtes que es puguin generar i declina qualsevol responsabilitat sobre possibles conflictes derivats de l'autoria dels treballs publicats. Les opinions aportades són pròpies dels autors.